Bài tập môn Toán Lớp 3 - Dạng 1: Tính nhanh (Rút thừa số chung)

( y/c: Tính nhanh. Tính bằng cách thuận tiện nhất. Phân tích thành tích 2 thừa số. Phân tích thành tích 2 thừa số 
rồi tính kết quả.)  
1. 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2 
2. 24 x 5 + 24 x 4 + 24 
3. 217 x 45 + 50 x 217 + 207 x 5 
4. 456 x 36 + 456 x 61 + 4 x 456 + 456 
5. (16 x 6+ 16 x3 + 16) - (12 x 65 + 12 x 3 + 2 x12) 
6. (16 x 6+ 16 x3 + 16) - 12 x 65 - 12 x 3 - 2 x12 
7. 213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213 
8. 9 + 9 x 3 + 18 : 2 x 6 
9. 2007 x 16 - 2007 x 14 - 2007 x 2 + 2007 
10.  3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9 
11.  ( 145 x 99 + 145) - ( 143 x 101 - 143 ) 
12.  2006 x ( 43 x 10 - 2 x 43 x 5) + 100 
13.  64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8 
14.  44 x 5 + 18 x 10 + 20 x 5 
15.  3 x 4 + 4 x 6 + 9 x 2 + 18 
16.  2 x 5 + 5 x 7 + 9 x 3 
17.  15 : 5 + 27 : 5 + 8 : 5  
18.  99 : 5 - 26 : 5 - 14 : 5
pdf 2 trang Thùy Dung 26/04/2023 24480
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập môn Toán Lớp 3 - Dạng 1: Tính nhanh (Rút thừa số chung)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_tap_mon_toan_lop_3_dang_1_tinh_nhanh_rut_thua_so_chung.pdf

Nội dung text: Bài tập môn Toán Lớp 3 - Dạng 1: Tính nhanh (Rút thừa số chung)

  1. A. Dạng 1: Tính nhanh ( Rút thừa số chung) ( y/c: Tính nhanh. Tính bằng cách thuận tiện nhất. Phân tích thành tích 2 thừa số. Phân tích thành tích 2 thừa số rồi tính kết quả.) 1. 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2 2. 24 x 5 + 24 x 4 + 24 3. 217 x 45 + 50 x 217 + 207 x 5 4. 456 x 36 + 456 x 61 + 4 x 456 + 456 5. (16 x 6+ 16 x3 + 16) - (12 x 65 + 12 x 3 + 2 x12) 6. (16 x 6+ 16 x3 + 16) - 12 x 65 - 12 x 3 - 2 x12 7. 213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213 8. 9 + 9 x 3 + 18 : 2 x 6 9. 2007 x 16 - 2007 x 14 - 2007 x 2 + 2007 10. 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9 11. ( 145 x 99 + 145) - ( 143 x 101 - 143 ) 12. 2006 x ( 43 x 10 - 2 x 43 x 5) + 100 13. 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8 14. 44 x 5 + 18 x 10 + 20 x 5 15. 3 x 4 + 4 x 6 + 9 x 2 + 18 16. 2 x 5 + 5 x 7 + 9 x 3 17. 15 : 5 + 27 : 5 + 8 : 5 18. 99 : 5 - 26 : 5 - 14 : 5 B. Dạng 2: Tính nhanh ( Một vế bằng không) 1. ( 18 - 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ) 2. ( 7 x 8 - 56 ) : ( 2 + 4 + 6 + 8 + 112 ) 3. ( 2 + 125 + 6 + 145 + 112) x ( 42 - 6 x 7 ) 4. ( 12 x 6 - 12 x 4 - 12 x 2 ) x ( 347 + 125 ) 5. (a x 7 + a x 8 - a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + + 10) 6. 58 - 58 x( 6 + 54 - 60) 7. 32 + 63 x a x ( a x 1 - a : 1) + 32 x 8 + 32 8. ( 1 + 2 + 3 + 4 + + 9 ) x ( 21 x 5 - 21 - 4 x21) 9. ( 9 x 7 + 8 x 9 - 15 x 9 ) : ( 1 + 3 + 5 + 7 + + 17 + 19 ) 10. ( 2 + 4 + 6 + 8 + + 20 ) x ( 56 x 3 - 72 : 9 x 21)
  2. C. Dạng 3: Tính nhanh ( ghép số) 1. 5 x 20 x 4 x 2 2. 94 + 87 + 81 - 71 - 77 - 84 D. Dạng 4: Tính nhanh ( Tổng dãy số) 1. 7 + 7 + 7 + 7 + + 7 - 777 ( Có 111 số 7 ) 2. 2 - 4 + 6 - 8 + 10 - 12 + 14 - 16 + 18 - 20 + 22 3. 10 + 12 + 14 + 16 + + 80 4. 60 - 61 + 50 - 51 + 40 - 41 + 30 - 31 + 20 - 21 + 10 - 11 + 70 5. 1999 - 2000 + 2999 - 3000 + 3999 - 4000 + 4999 - 5000 + 5999 - 1000