10 Đề thi học kì 2 môn Toán Lớp 3 (Phần 1)

Bài 1( 1điểm) : Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
a, Số 54 175 đọc là:
A. Năm mươi bốn nghìn một trăm bảy mươi lăm.
B. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy mươi lăm.
C. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy mươi năm.
b, Số liền sau của 78 409 là :
A. 78 408 B. 78 419 C. 78 410
Bài 2 (2điểm) : Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
a, Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 5m5dm = ........dm là:
A. 10 B. 55 C. 505
b, Hình chữ nhật có chiều dài 9cm, chiều rộng 5cm. Chu vi hình chữ nhật đó là:
 

A . 14cm B . 28cm C . 45cm
c, Diện tích hình hình vuông có cạnh 6cm là:    
A . 36cm B . 26cm C . 24cm

2 2 2
d, Nam đi từ trường lúc 11 giờ kém 20 phút. Nam về đến nhà lúc 11 giờ 5 phút. Hỏi Nam đi từ
trường về đến nhà hết bao nhiêu phút ?
A. 15 phút B. 20 phút C. 25 phút 
 

pdf 8 trang Thùy Dung 31/01/2023 12140
Bạn đang xem tài liệu "10 Đề thi học kì 2 môn Toán Lớp 3 (Phần 1)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdf10_de_thi_hoc_ki_2_mon_toan_lop_3_phan_1.pdf

Nội dung text: 10 Đề thi học kì 2 môn Toán Lớp 3 (Phần 1)

  1. Đề 1 Bài 1( 1điểm) : Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. a, Số 54 175 đọc là: A. Năm mươi bốn nghìn một trăm bảy mươi lăm. B. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy mươi lăm. C. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy mươi năm. b, Số liền sau của 78 409 là : A. 78 408 B. 78 419 C. 78 410 Bài 2 (2điểm) : Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. a, Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 5m5dm = dm là: A. 10 B. 55 C. 505 b, Hình chữ nhật có chiều dài 9cm, chiều rộng 5cm. Chu vi hình chữ nhật đó là: A . 14cm B . 28cm C . 45cm c, Diện tích hình hình vuông có cạnh 6cm là: A . 36cm 2 B . 26cm C . 24cm d, Nam đi từ trường lúc 11 giờ kém 20 phút. Nam về đến nhà lúc 11 giờ 5 phút. Hỏi Nam đi từ trường về đến nhà hết bao nhiêu phút ? A. 15 phút B. 20 phút C. 25 phút Bài 3 (2điểm): Đặt tính rồi tính 3946 + 3524 8253 - 5739 5607 × 4 40096 : 7 Bài 4 (1,5điểm) : Tính giá trị biểu thức 112 : ( 4 × 2) = . 81025 - 12071× 6 = 2
  2. Bài 5 (1,5điểm) Tìm x 6005 : x = 5 x × 3 + 183= 465 Bài 6 (3điểm) Giải toán a,, Mua 5 quyển sách cùng loại phải trả 32 500 đồng. Hỏi mua 8 quyển sách như thế phải trả bao nhiêu tiền? Bài giải 1 b, Một sợi dây dài 108cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất dài bằng chiều dài sợi 4 dây. Tính chiều dài của mỗi đoạn dây. Bài giải 3
  3. ĐỀ 2 Phần 1 (3điểm) Hãy Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất: Điểm 1/ Kết quả của phép trừ 45570 – 6127 là: A. 49453 ; B. 39443 ; C. 49443 ; D. 49435 2/ Kết quả của phép nhân 17160 x 5 là: A. 8580 ; B. 85 080 C. 85 800 ; D. 85 500 3/ Kết quả của phép chia 40160 : 8 là : A. 520 ; B. 502 ; C. 5028 ; D. 5020 Phần 2 (7điểm) 1/ Tính (2 điểm) a) (2564 + 526) x 3 b) 3350 – 273 : 7 2/ Viết bằng chữ số La Mã (2 điểm) a) Viết các chữ số La Mã từ 1 đến 12 : b) Có 3 que diêm, em xếp được những chữ số La Mã nào ? 3/ Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều rộng 6cm, chiều dài 28cm. Tính chu vi và diện tích miếng bìa đó ? (2điểm) 4
  4. ĐỀ 3 A. tr¾c nghiÖm Khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng 1. Sè gåm 1000 vµ 1 ®¬n vÞ lµ: A. 1100 B. 1010 C. 10001 D. 10012. Sè 5505 ®äc lµ: A. N¨m ngh×n l¨m tr¨m linh l¨m B. N¨m ngh×n n¨m tr¨m linh n¨m 3. Sè lín nhÊt trong c¸c sè: 6091, 6190, 6910, 6901 lµ: A. 6091 B.6190 C. 6901 D. 6910 4. Sè liÕn tríc cña sè 1100 lµ: A. 999 B. 1001 C. 1101 D. 1099 5. Sè liÒn sau cña sè 10010 lµ: A. 10009 B 10010 C. 10110 D. 10011 6. ViÕt phÐp céng 2005 + 2005 + 2005 + 2005 thµnh phÐp nh©n: A 2005 x 4 B. 2005 x 3 C. 2005 x 2 D. 2005 x 5 7. Ngµy 28 th¸ng 6 lµ thø 5 th× ngµy 2 th¸ng 7 cïng n¨m ®ã lµ thø mÊy? A. Thø hai B. Thø ba C. Thø t D. Thø n¨m 8. Gi¸ trÞ cña biÓu thøc 25 + 3x 7 lµ: A. 46 B. 196 C. 25 D. 82 9.ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm 7m 8cm = cm 8dm5mm= mm 4dm9cm= cm 7m4dm= dm 10. §iÒn dÊu >, <. = vµo chç trèng: 1km 1000m 65 phót 1 giê 1m5cm 150cm 1giê 20 phót 70 phót 1 1km 56m 1560m giê 30 phót 2 11. Mét h×nh vu«ng cã chu vi lµ 28m. DiÖn tÝch h×nh vu«ng ®ã lµ: A. 49m2 B.16m2 C. 56m2 D.14m2 12. Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ 18m, chiÒu dµi gÊp 3 lÇn chiÒu réng. DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã lµ: A.108 m2 B. 972 m2 C. 54 m2 D.21m2 5
  5. B. Tù luËn 1. §Æt tÝnh råi tÝnh: 12849 x 4 2978 x 6 36529 : 4 76298 : 7 43582 + 25462 2.T×m x X x 6 = 36426 73865 + x = 92172 x : 7 = 12098 57892- x= 25413 3. TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc: a, 37265 + 28412 : 4 b, 21627 – (1836 : 9 + 1978) c, 2418 : 6 x7 d, 12876 – 2156 + 46787 4. Mét h×nh ch÷ nhËt cã nöa chu vi lµ 26m, chiÒu dµi lµ 17 m . TÝnh diÖn tÝch? 5. Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 70m, chiÒu dµi lµ 26m. TÝnh diÖn tÝch? 6
  6. 6. Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ 28m, chiÒu réng b»ng 1 chiÒu dµi. TÝnh chu vi 4 vµ diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã? 7. Cã 56 c¸i ®Üa ®îc xÕp vµo 7 hép. Hái 72 c¸i ®Üa th× xÕp ®Òu vµo mÊy hép? 8. Mét ®éi c«ng nh©n may, ngµy thø nhÊt may ®îc 25780 c¸i ¸o, ngµy thø hai may ®îc Ýt h¬n ngµy thø nhÊt 245 c¸i ¸o vµ nhiÒu h¬n ngµy thø ba 325 c¸i ¸o. hỏi cả ba ngµy ®éi c«ng nh©n may ®îc tÊt c¶ bao nhiªu c¸i ¸o? 7
  7. ĐỀ 4 Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: Lấy số 6000 cộng cho một phần ba của số lớn nhất có bốn chữ số thì được số : A. 15999 B. 6033 C. 6333 D. 9333 Câu 2: Tổng của số lớn nhất có 3 chữ số và số nhỏ nhất có 3 chữ số là: A. 1100 B. 1109 C. 1099 D. 10009 Câu 3: Thứ ba tuần này là ngày 15. Thứ hai tuần sau là ngày mấy ? A. ngày 20 B. ngày 21 C. ngày 22 D. ngày 23 Câu 4: 5 km 4m = . m . Số thích hợp vào chỗ có dấu chấm là : A. 54 B. 504 C. 540 D. 5400 Câu 6: Thời gian từ 7 giờ đến 8 giờ kém 15 phút là: A. 15 phút B. 30 phút C. 35 phút D. 45 phút B. Phần tự luận: ( 7đ ) Bài 1. :( 2 điểm) Đặt tính rồi tính 5284 + 2907 ; 6530 – 109 ; 8530 x 6 ; 5792 : 8 Bài 2. ( 1,5 điểm) Tìm y , biết: 9 x y = 8109 1854 : y = 1000 - 997 Bài 3. :(1điểm) Điền dấu thích hợp vào chỗ có dấu chấm. 1 1 > giờ + giờ 12 phút ; 3kg 50g 3500g 6 10 < = 56 m 8 cm 5608 cm ; 4m 4000 mm Bài 4. (1,5đ) Tìm diện tích của một hình vuông có chu vi bằng chu vi của hình chữ 1 nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng bằng chiều dài ? 2 8
  8. ĐỀ 5 Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: Số mà có số liền trước là số lớn nhất có bốn chữ số là: A. 999 B. 9998 C. 10 000 D. 10 001 Câu 2: Hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số và số nhỏ nhất có 3 chữ số là: A. 9000 B. 9001 C. 9899 D. 10 000 Câu 3: Thứ ba của một năm thường là ngày 26 tháng 2. Thứ ba tuần sau là ngày mấy của tháng 3 ? A. ngày 3 B. ngày 4 C. ngày 5 D. ngày 6 Câu 4: 98 m 4cm = . cm . Số thích hợp vào chỗ có dấu chấm là : A. 984 B. 9804 C. 9840 D. 98040 Câu 5: Thời gian từ 21 giờ đến 22 giờ kém 15 phút là A. 15 phút B. 30 phút C. 35 phút D. 45 phút B. Phần tự luận: ( 7đ ) Bài 1. :( 2 điểm) Đặt tính rồi tính 15 829 + 2907 ; 35 063– 10 971 ; 2069 x 7 ; 8586 : 9 Bài 2. ( 1,5 điểm) Tìm y , biết: 6 x y = 5502 y : 7 = 1005 : 5 Bài 3. :(1điểm) Điền dấu thích hợp vào chỗ có dấu chấm. 1 > tuần + 2 ngày 5 ngày ; 7kg 150g 7099g 7 < = 123 km 8dam 12308dam ; 9m 9000 mm Bài 4. (1,5điểm) Khối lớp Ba đồng diễn thể dục. Nếu xếp hàng ngang thì được 12 hàng, mỗi hàng 9 em. Hỏi nếu xếp 6 hàng dọc thì mỗi hàng có bao nhiêu em 9