10 Đề thi học kì 2 môn Toán Lớp 3 (Phần 2)

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo đáp án A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính, …). Hãy
chọn câu trả lời đúng và khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đó.
Bài 1. Số “Tám mươi bảy nghìn” viết là:
A. 87 B. 870 C. 8700 D. 87000
Bài 2. Ba số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:
A. 2935 ; 3914 ; 2945 B. 6840 ; 8640 ; 4860
C. 8763 ; 8843 ; 8853 D. 3689 ; 3699 ; 3690
Bài 3. Biểu thức 4 + 16  5 có giá trị là:
A. 100 B. 320 C. 84 D. 94
Bài 4. Trong một năm những tháng có 30 ngày là:
A. Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 B. Tháng 2, tháng 3, tháng 5, tháng 6
C. Tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 D. Tháng 7,tháng 8,tháng 9,tháng 10 
pdf 8 trang Thùy Dung 31/01/2023 5460
Bạn đang xem tài liệu "10 Đề thi học kì 2 môn Toán Lớp 3 (Phần 2)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdf10_de_thi_hoc_ki_2_mon_toan_lop_3_phan_2.pdf

Nội dung text: 10 Đề thi học kì 2 môn Toán Lớp 3 (Phần 2)

  1. ĐỀ 6 Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo đáp án A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính, ). Hãy chọn câu trả lời đúng và khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đó. Bài 1. Số “Tám mươi bảy nghìn” viết là: A. 87 B. 870 C. 8700 D. 87000 Bài 2. Ba số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: A. 2935 ; 3914 ; 2945 B. 6840 ; 8640 ; 4860 C. 8763 ; 8843 ; 8853 D. 3689 ; 3699 ; 3690 Bài 3. Biểu thức 4 + 16 5 có giá trị là: A. 100 B. 320 C. 84 D. 94 Bài 4. Trong một năm những tháng có 30 ngày là: A. Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 B. Tháng 2, tháng 3, tháng 5, tháng 6 C. Tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 D. Tháng 7,tháng 8,tháng 9,tháng 10 Bài 5. Lan đi từ nhà lúc 7 giờ kém 5 phút, Lan tới trờng lúc 7 giờ 10 phút. Hỏi Lan đi từ nhà đến trờng hết bao nhiêu phút? A. 5 phót B. 10 phót C. 15 phót D. 20 phót Bài 6. Cho hình vẽ. A C B D Biết quãng đường AB dài 2350 m, quãng đường CD dài 3000 m, quãng đường CB dài 350 m. Độ dài quãng đường AD dài là: A. 5350 m B. 2700 m C. 3350 m D. 5000 m Bài 7. Đặt tính rồi tính 16427 + 8109 93680 - 7245 1614 5 28360 : 4 10
  2. Bài 8. Một người đi bộ trong 5 phút được 450 m. Hỏi trong 8 phút người đó đi được bao nhiêu mét (quãng đường đi được trong mỗi phút đều như nhau)? Bài làm 1 Bài 9. Một hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng bằng 3chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó? Bài làm 11
  3. ĐỀ 7 1/ Tính nhẩm: (1,0 điểm). 6 x 4 = 7 x 2 = 6 x 5 = 7 x 8 = 24 : 6 = 14 : 7 = 42 : 6 = 36 : 6 = 24 : 4 = 14 : 2 = 20 : 5 = 32 : 8 = 2/ Viết theo mẫu: (1,0 điểm). Viết số Đọc số 5 369 Năm nghìn ba trăm sáu mươi chín. 6 052 . Bốn nghìn hai trăm linh sáu. 5 318 . Tám nghìn sáu trăm ba mươi hai. 3/ Điền dấu: > < = (1,0 điểm). a) 76 635 76 653 18 536 17 698 b) 47 526 47 520 + 6 92 569 92 500 + 70 4/ Đặt tính rồi tính: (2,0 điểm). 7 684 + 1 023 4 695 – 2 367 1 041 x 7 4 672 : 6 . 5/ Tính giá trị của biểu thức: (1,0 điểm). 229 + 1 267 x 3 = (9 756 – 7 428) x 2 = . = = . 6/ Tìm X: (1,0 điểm). X x 6 = 2 412 X : 3 = 1 824 7/ (2đ) Giải bài toán Bài toán : Xây 5 bồn hoa như nhau cần 3550 viên gạch. Hỏi xây 8 bồn hoa như thế thì phải dùng hết bao nhiêu viên gạch? 7/ Viết phép tính thích hợp vào chỗ chấm: (1,0 điểm). Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 6 cm, chiều rộng 4 cm. a/ Chu vi hình chữ nhật ABCD là: b/ Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 8/ Bài toán: (2,0 điểm). Một người đi ô tô trong 2 giờ đi được 82 km. Hỏi trong 5 giờ người đi ô tô đi được bao nhiêu km? 12
  4. ĐỀ 8 I. PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM / 4 ñieåm Khoanh troøn vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng. 1. 2dm 5cm = cm. Soá caàn ñieàn vaøo choã chaám laø: A. 25 B.205 C. 250 2. Cho caùc soá : 4375 ; 4537 ; 4357. Soá beù nhaát trong caùc soá ñoù laø : A. 4537 B. 4375 C. 4357 3. Doøng naøo ñöôïc vieát theo thöù töï töø lôùn ñeán beù ? A. IV ; V ; VI B. XIII ; VI ; IV C. XI ; IX ; XX 4. Soá goàm 5 nghìn vaø 7 chuïc laø : A. 5700 B. 5070 C. 5007 5. Ngaøy 3 thaùng 5 cuûa tuaàn naøy laø thöù tö. Vaäy ngaøy thöù tö cuûa tuaàn tieáp theo laø : A . Ngaøy 10 B. Ngaøy 9 C. Ngaøy 6 6. Ñoaïn thaúng MN daøi 16cm, O laø trung ñieåm cuûa ñoaïn MN. Vaäy ñoä daøi ñoaïn MO laø: A. 32cm B. 16cm C. 8cm 7. Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ troáng. A. Hình trong coù baùn kính 15cm thì ñöôøng kình hình troøn ñoù laø 20cm B. Soá lieàn tröôùc cuûa soá 3020 laø: 3019 II. PHAÀN VAÄN DUÏNG VAØ TÖÏ LUAÄN / 6 ñieåm 1. Ñaët tính roài tính : (1 ñieåm) a) 2618 + 4556 b) 8050 : 6 2. Tính giaù trò bieåu thöùc (1ñ) a) 2000 x 4 : 8 b) (56 + 42) x 5 13
  5. 3. Tìm x: (1điểm) a) 8064 - X = 714 b) X X 9 = 2763 4. Ñoä daøi ñöôøng kính laø 12cm. Hoûi baùn kính daøi maáy xaêng-ti-meùt? (1ñieåm) 5. Giaûi toaùn: (2 ñieåm) 1 Tính chu vi maûnh ñaát hình chöõ nhaät coù chieàu daøi 105 m, chieàu roäng baèng chieàu 3 daøi. Giaûi 14
  6. ĐỀ 9 Bài 1. (2 điểm) Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 1. (0.5đ) Ngày 13 tháng 2 là ngày thứ hai. Vậy ngày 21 tháng 2 là ngày thứ mấy? A. Chủ nhật. B. Thứ hai. C. Thứ ba. D. Thứ bảy 2. (0.5đ) Số lớn nhất trong các số: 5356 ; 5365 ; 5536 ; 5563 là số: A. 5563 B. 5536 C. 5356 D. 5365 3. (0.5đ) Số liền trước của số 5584 là: A. 5583. B. 5585. C. 5580. D. 4583 . 4. (0.5đ) Hình bên có bao nhiêu góc vuông: A. 1 góc B. 2 góc C. 3 góc D. 4 góc Bài 2. (2đ) Đặt tính rồi tính : a/ 6924 + 1247 = b/ 8584 – 3565 = c/ 1303 x 4 = d/ 2184 : 7 = Bài 3. (1đ) Điền dấu ( > ; < ; = ) hoặc số vào chỗ chấm cho thích hợp : a/ 3dm 2cm . . . . 32cm b/ 5m 3cm . . . . 53cm c/ 5dm4cm = . . . . cm d/ 6m7cm = . . . . cm Bài 4. (1đ) Điền số thích hợp vào chổ trống: x 8 : 4 36 Bài 5. (1đ) Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a) 3310 ; 3320 ; 3330 ; ; . b) 4420 ; 4422 ; 4424 ; ; . 15
  7. Bài 6. (2đ) Giải bài toán Giải: Bài toán : Xây 5 bồn hoa như nhau cần 3550 viên gạch. Hỏi xây 8 bồn hoa như thế thì phải dùng hết bao nhiêu viên gạch? Bài 7. a/ (0.5đ) Có một hình chữ nhật (như hình vẽ) em hãy kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình chữ nhật để được hai hình tam giác? b/ (0.5đ) Hiện nay tuổi bố An gấp 5 lần tuổi An, bố 40 tuổi. Hỏi tổng số tuổi của 2 bố con? Bài giải 16
  8. ĐỀ 10 Câu 1: Khoanh vào số bé nhất trong các số sau: 723 , 237 , 327 , 732 , 273 , 372 Câu 2: Xếp các số 426 , 264 , 642 , 246 , 462 , 624 theo thứ tự từ bé đến lớn. Câu 3: Có 60 cái cốc. Nếu chia đều cho 4 bàn. Vậy mỗi bàn có cái cốc. A. 12 B. 15 C. 20 Câu 4: Có các chữ số 3; 0; 6 . Vậy các số có hai chữ số chia hết cho 4 là: A. 36; 60 B. 30; 60 C. 63; 60 Câu 5: Một bộ bàn ghế uống nước gồm có 1 bàn và 6 ghế. Vậy 5 bộ bàn ghế như vậy thì có bàn và ghế. A. 20 bàn, 6 ghế B. 5 bàn, 6 ghế C. 5 bàn, 30 ghế Câu 6: Viết số thích hợp vào ô trống. Thêm 6 Giảm 2 lần Tăng 3 lần Bớt 12 12 Câu 7: Một đàn gà có 64 con. Nhốt 8 con vào 1 chuồng. Vậy có chuồng mỗi chuồng nhốt 8 con gà. A. 6 B. 7 C. 8 1 Câu 8: Một ngày có 24 giờ. Vậy ngày có giờ. 3 A. 8 B. 9 C.10 Câu 9: Cho đoạn thẳng AB, điểm C ở trên đoạn thẳng AB. Dùng êke để vẽ 2 góc vuông. 17