Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 3 - Đề 5

1.Khoanh vào chữ (A, B, C, D) trước câu trả lời đúng :
a)Số 38 159 có chữ số hàng chục nghìn là :
 

A.5 B.8 C.3 D.1    
b)Số bé nhất có năm chữ số là:      
A.10 000 B.9999 C.9990 D.9000
c)Trong một phép chia có dư, số chia là 8. Hỏi số dư lớn nhất có thể ở trong phép      
chia này là số:      
A.7 B.6 C.5 D.9    

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô ̇
a)Số liền trước của số 63 000 là số 62 000 ̇
b)128 : 8 : 4 = 128 : 2 = 64 ̇
c)15m 5cm = 1505cm ̇
3.Tính giá trị của biểu thức:
52 540 – 5740 x 6 = ………………………..
= ………………………. 
 

pdf 2 trang Thùy Dung 31/01/2023 1600
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 3 - Đề 5", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_3_de_5.pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 3 - Đề 5

  1. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ TIẾNG VIỆT – TOÁN 3 MÔN TOÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II Đề 5 1.Khoanh vào chữ (A, B, C, D) trước câu trả lời đúng : a)Số 38 159 có chữ số hàng chục nghìn là : A.5 B.8 C.3 D.1 b)Số bé nhất có năm chữ số là: A.10 000 B.9999 C.9990 D.9000 c)Trong một phép chia có dư, số chia là 8. Hỏi số dư lớn nhất có thể ở trong phép chia này là số: A.7 B.6 C.5 D.9 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô ̇ ̇ a)Số liền trước của số 63 000 là số 62 000 ̇ b)128 : 8 : 4 = 128 : 2 = 64 ̇ c)15m 5cm = 1505cm 3.Tính giá trị của biểu thức: 52 540 – 5740 x 6 = = 4.Đặt tính rồi tính : 63 740 + 3759 100 000 – 73 783 2289 x 4 63 750 : 5
  2. 5.Tìm x a) x x 5 = 41 280 b) x : 7 = 2289 6. Một cửa hàng có 10 450kg gạo, cửa hàng đã bán trong 4 tuần, mỗi tuần bán 560kg gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam g ạo ? Bài giả i ̇ 7.Điền dấu nhân (x) hoặc dấu chia (:) vào ô a)54 ̇ 6 ̇ 3 = 3 b)72 ̇ 9 ̇ 4 = 32