Tổng hợp 21 đề kiểm tra ôn tập cuối năm môn Toán Lớp 3

Bài 1 (2 đ): Tính nhanh
a. 38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62
b. 11 + 137 + 72 + 63 + 128 + 89.
Bài 2 (2 đ): Tìm x
a. 64: X= 21 (dư 1)
b. X: 6= 7 (dư 3)
Bài 3 (2 đ): An cã 72 viªn kÑo ®ùng trong 6 tói, An cho b¹n 2 tói. Hái An cßn l¹i bao nhiªu viªn
kÑo ?
Bµi 4( 2 ®): N¨m nay, mÑ t«i 38 tuæi. Hai n¨m n÷a, tuæi em t«i b»ng
14
tuæi mÑ t«i. VËy n¨m
nay, em t«i bao nhiªu tuæi?
Bµi 5( 2 ®): H×nh vÏ bªn cã bao nhiªu h×nh tam gi¸c? Bao nhiªu h×nh tø gi¸c? H·y kÓ tªn c¸c
h×nh tam gi¸c, tø gi¸c ®ã.
pdf 15 trang Minh Huyền 15/01/2024 400
Bạn đang xem tài liệu "Tổng hợp 21 đề kiểm tra ôn tập cuối năm môn Toán Lớp 3", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdftong_hop_21_de_kiem_tra_on_tap_cuoi_nam_mon_toan_lop_3.pdf

Nội dung text: Tổng hợp 21 đề kiểm tra ôn tập cuối năm môn Toán Lớp 3

 1. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 1 Bài 1 (2 đ): Tính nhanh a. 38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62 b. 11 + 137 + 72 + 63 + 128 + 89. Bài 2 (2 đ): Tìm x a. 64: X= 21 (dư 1) b. X: 6= 7 (dư 3) Bài 3 (2 đ): An cã 72 viªn kÑo ®ùng trong 6 tói, An cho b¹n 2 tói. Hái An cßn l¹i bao nhiªu viªn kÑo ? 1 Bµi 4( 2 ®): N¨m nay, mÑ t«i 38 tuæi. Hai n¨m n÷a, tuæi em t«i b»ng tuæi mÑ t«i. VËy n¨m 4 nay, em t«i bao nhiªu tuæi? Bµi 5( 2 ®): H×nh vÏ bªn cã bao nhiªu h×nh tam gi¸c? Bao nhiªu h×nh tø gi¸c? H·y kÓ tªn c¸c h×nh tam gi¸c, tø gi¸c ®ã. 1
 2. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 2 Bài 1(2 đ): Tính nhanh a. 15 x 2 + 15 x3 + 15 x5 – 100 b. 60 + 65 + 70 + 75 + 80 + 85 + 90 + 95 Bài 2 (2 đ): Tìm x a. 85: X= 9 (dư 4) b. 52: X= 4 ( d­ 4) Bµi 3( 2 ®): An cã 27 quyÓn truyªn tranh, B×nh cã 19 quyÓn truyÖn tranh, Dòng cã nhiÒu h¬n B×nh 12 quyÓn truyÖn tranh. Hái Dòng cã nhiÒu h¬n An bao nhiªu quyÓn truyÖn tranh ? 1 Bµi 4( 2 ®): N¨m nay, mÑ t«i 38 tuæi. Sang n¨m, tuæi anh t«i b»ng tuæi mÑ t«i. Hái mÑ t«i 3 sinh anh t«i n¨m mÑ t«i bao nhiªu tuæi ? Bµi 5( 2 ®): Cho h×nh vu«ng cã c¹nh dµi 3 cm.TÝnh chu vi h×nh vu«ng,diÖn tÝch h×nh vu«ng. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 3 Bµi 1( 2 ®):TÝnh nhanh a. 37 x 18- 9 x 74 + 100 b. 52 – 42 + 37 - 28 + 38 + 63 Bài 2 (2 điểm): Tìm X a. ( x + 37) + 19 = 65 b. ( x - 36) + 17 = 80 2
 3. Bµi 3( 2 ®): Hïng cã 16 que tÝnh, Minh cã nhiÒu h¬n Hïng 7 que tÝnh nh­ng Ýt h¬n H¶i 3 que tÝnh. Hái c¶ 3 b¹n cã bao nhiªu que tÝnh ? Bµi 4( 2 ®): Cã 4 thïng kÑo, mçi thïng cã 6 hép kÑo, mçi hép kÑo cã 28 viªn kÑo. Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu viªn kÑo ? Bµi 5( 2 ®): H×nh vÏ bªn cã bao nhiªu h×nh tam gi¸c ? Bao nhiªu h×nh tø gi¸c? H·y kÓ tªn c¸c h×nh tam gi¸c, tø gi¸c ®ã. b. DB lµ c¹nh chung cña tam gi¸c nµo ? A B D M C ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 4 Bµi 1 (2 ®): TÝnh nhanh a. 998 x 2 + 2 x 2 b. 73 x2 + 2 x 27 Bµi 2 (2 ®): T×m X a. 80- ( x- 23) = 65 b. 75 - ( X- 7) = 25 Bµi 3 (2 ®): ViÕt thªm 3 sè vµo mçi d·y sè sau : 3
 4. a. 0, 2,4, 6, 8, 10, 12, . b. 1, 3, 5, 7, 9 Bµi 4 (2 ®): Cã 3 ®o¹n d©y dµi tæng céng 96 m. §o¹n thø nhÊt dµi 42 m, ®o¹n thø 2 ng¾n h¬n ®o¹n thø nhÊt 14 m. Hái ®o¹n d©y thø 3 dµi bao nhiªu m ? Bµi 5 (2 ®): Cã 5 thïng kÑo nh­ nhau chøa tæng céng 720 viªn kÑo, mçi thïng kÑo cã 6 gãi. Hái mçi gãi chøa bao nhiªu viªn kÑo ? ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 - Đề 5 Bµi 1 (2 ®): TÝnh nhanh a. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 +7+ 8 +9 + 10 b. 2 + 4 + 6 + 8 +10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 Bµi 2 (2 ®): T×m X a. 1999 + X = 2000 + 5 b, X x 2 = 3900 + 98 Bµi 3( 2 ®): Mét nhµ m¸y cã 3 tæ c«ng nh©n, tæ mét cã sè c«ng nh©n gÊp ®«i tæ hai, tæ ba cã sè c«ng nh©n b»ng 1 tæ mét, tæ hai cã 9 c«ng nh©n. Hái nhµ m¸y cã bao nhiªu c«ng nh©n ? 3 1 Bµi 4( 2 ®): N¨m nay, bè t«i 45 tuæi. N¨m tr­íc, tuæi chÞ t«i b»ng tuæi bè t«i. VËy n¨m nay, 5 chÞ t«i bao nhiªu tuæi ? Bµi 5( 2 ®): H×nh vÏ bªn cã bao nhiªu h×nh tam gi¸c ? Bao nhiªu h×nh tø gi¸c? H·y kÓ tªn c¸c h×nh tam gi¸c, tø gi¸c ®ã. 4
 5. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 - Đề 6 Bµi 1 (2 ®): TÝnh nhanh a. 1 + 3 + 5 +7 + 9 + 11 +13 +15 +17 +19 b. 13 + 13 + 13 +13 +13 + 5 Bµi 2 (2 ®): T×m X a. X + 75 = 482- 25 b, X – 85 = 100- 85 Bµi 3 (2 ®): ViÕt thªm 3 sè vµo mçi d·y sè sau : a. 10, 20, 30,40 b. 1, 4, 7, 10, . 1 1 Bµi 4 (2 ®): Lan cã 56 que tÝnh, Lan chia cho Hång sè que tÝnh, sau ®ã chia cho HuÖ sè 4 3 que tÝnh cßn l¹i. Hái sau khi chia cho hai b¹n, Lan cßn l¹i bao nhiªu que tÝnh ? Bµi 5 (2 ®): H×nh vÏ bªn cã bao nhiªu h×nh tam gi¸c? Bao nhiªu h×nh tø gi¸c? H·y kÓ tªn c¸c h×nh tam gi¸c, tø gi¸c ®ã. A M B D K H C ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 7 Bµi 1( 2 ®): TÝnh nhanh a. 38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62 b. 11 + 137 + 72 + 63 + 128 + 89. 5
 6. Bµi 2( 2 ®): T×m X a. X- 1- 2- 3- 4= 0 b. X : 4= 22( d­ 3) Bµi 3( 2 ®): Cho 3 ch÷ sè 1,3,2. H·y lËp tÊt c¶ c¸c sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau tõ c¸c ch÷ sè trªn. Bµi 4( 2 ®) : TÊm v¶i thø nhÊt dµi h¬n tÊm v¶i thø hai 24 m, vµ tæng ®é dµi hai tÊm v¶i b»ng 40 m. Hái tÊm v¶i thø nhÊt dµi gÊp mÊy lÇn tÊm v¶i thø hai ? Bµi 5( 2 ®): H×nh vÏ bªn cã bao nhiªu h×nh tam gi¸c ? Bao nhiªu h×nh tø gi¸c? H·y kÓ tªn c¸c h×nh tam gi¸c, tø gi¸c ®ã. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 8 Bµi 1( 2 ®): TÝnh nhanh a. 137 x 3 + 3 x 863 b. 45 x 9 + 45 Bµi 2( 2 ®): (4®). TÝnh gi¸ trÞ cña x trong biÓu thøc sau: a. 173 - (x : 49) = 27 b. 945 - (75 : x ) = 940 Bµi 3( 2 ®): Cã bao nhiªu sè: 6
 7. a. Cã 1 ch÷ sè ? b. Cã 2 ch÷ sè ? c. Cã 3 ch÷ sè ? d. Cã 4 ch÷ sè ? Bµi 4(2 ®): HiÖn nay em 4 tuæi, anh 10 tuæi. Hái mÊy n¨m n÷a tuæi anh gÊp ®«i tuæi em? Bµi 5( 2 ®): Cho h×nh vu«ng cã chu vi b»ng 20cm .T×m diÖn tÝch h×nh vu«ng ®ã. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 9 Bµi 1 (2 ®): TÝnh nhanh a. 345 x 6 - 655 x 6 b. 468 x 8 + 532 x 8 Bµi 2 (2 ®): T×m X a. X x 7= 70 : 10 b. X : 4 = 1800 + 23 Bµi 3 (2 ®): Cã bao nhiªu sè ch½n: a .Cã 1 ch÷ sè ? b.Cã 2 ch÷ sè ? c. Cã 3 ch÷ sè ? Bµi 4 (2 ®): An cã 42 que tÝnh, Minh cã 16 que tÝnh. NÕu An cho Minh 7 que tÝnh th× An cßn nhiÒu h¬n Minh bao nhiªu que tÝnh? Bµi 5( 2 ®): Mét miÕng ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng 9cm, chiÒu dµi h¬n chiÒu réng 6cm. T×m chu vi vµ diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã. 7
 8. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 10 Bµi 1 (2 ®): TÝnh nhanh a. 25 x 5+ 15 x5 + 60 x 5 b. 60 x 4 + 4 x 40 Bµi 2 (2 ®): T×m X a. X x 4 = 29 + 3 b. X : 6= 24 + 8 Bµi 3 (2 ®): ViÕt tiÕp 3 sè h¹ng vµo d·y sè sau: c. 1, 2, 4, 8, 16, d. 45, 40, 3, 30, Bµi 4 (2 ®): HiÖn nay con 8 tuæi, tuæi mÑ gÊp 4 lÇn tuæi con. Hái tr­íc ®©y mÊy n¨m tuæi con b»ng 1 tuæi mÑ? 5 Bµi 5 (2 ®): H×nh ch÷ nhËt cã chu vi b»ng 28cm chiÒu dµi 8 cm. T×m diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 11 Bµi 1 (2 ®): TÝnh nhanh a. 224 x 3 + 776 x 3 b. 135 x 8 + 8 x 965 Bµi 2 (2 ®): T×m X a. X x 3 x 4= 84 8
 9. b. ( X – 16) : 9 = 2 Bµi 3( 2 ®): Cho d·y sè: 2; 4; 6; 8; 10; Hái: a. Sè h¹ng thø 20 lµ sè nµo? b. Sè 93 cã thuéc d·y sè trªn kh«ng ? V× sao ? Bµi 4( 2 ®): Trong mét tr¹i ch¨n nu«i, An ®Õm ®­îc 88 ch©n gµ, vµ sè heo kÐm sè gµ 4 lÇn. Hái trong tr¹i ch¨n nu«i cã bao nhiªu ch©n heo ? 1 1 Bµi 5( 2 ®): Tuæi Tïng b»ng tuæi bè vµ b»ng tuæi cña mÑ. Bè h¬n mÑ 8 tuæi. Hái Tïng 10 8 bao nhiªu tuæi ? ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 12 Bµi 1( 2 ®): TÝnh nhanh a. 416 x 2 + 594 x2 b. 64 x 4 + 37 x 4 Bµi 2 (2 ®): T×m X a. ( x - 19) - 20 = 36 b. 75 - ( x + 8) = 60 Bµi 3 (2 ®): a. D·y sè ch½n liªn tiÕp tõ 2 ®Õn 246 cã tÊt c¶ bao nhiªu sè h¹ng ? b. D·y sè lÎ liªn tiÕp tõ 15 ®Õn 343 cã tÊt c¶ bao nhiªu sè h¹ng ? Bµi 4 (2 ®): Cã 3 hép bót ch×. NÕu lÊy 6 bót ch× tõ hép thø nhÊt chuyÓn sang hép thø hai, råi l¹i lÊy 4 bót ch× tõ hép thø hai chuyÓn sang hép thø ba, cuèi cïng lÊy 2 bót ch× ë hép thø ba chuyÓn sang hép thø nhÊt th× méi hép cã ®óng 12 bót ch×. Hái thùc sù mçi hép cã bao nhiªu bót ch× ? 9
 10. Bµi 5 (2 ®): Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi gÊp 3 lÇn chiÒu réng vµ cã diÖn tÝch b»ng 75 cm.TÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt ®ã. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 13 Bµi 1 (2 ®): TÝnh nhanh a. 205 x 6 + 795 x 6 b. 462 x 4 - 62 x 4 Bµi 2 (2 ®): Cho tÝch sau: 9 x 7 a. NÕu thªm 2 ®¬n vÞ vµo thõa sè thø nhÊt th× tÝch t¨ng bao nhiªu? b. NÕu thªm 3 ®¬n vÞ vµo thõa sè thø 2 th× tÝch t¨ng bao nhiªu ? Bµi 3( 2 ®): Hai ng¨n s¸ch cã tæng céng 84 quyÓn. NÕu lÊy 4 quyÓn s¸ch cña ng¨n thø nhÊt chuyÓn sang ng¨n thø hai th× sè s¸ch ë 2 ng¨n b»ng nhau. Hái thùc sù mçi ng¨n cã bao nhiªu quyÓn s¸ch ? Bµi 4( 2 ®): Nhµ Hïng cã nu«i 20 con gµ gåm : gµ trèng, gµ m¸i vµ gµ con.BiÕt sè gµ con gÊp 6 lÇn sè gµ trèng vµ gÊp 2 lÇn sè gµ m¸i. Hái mçi lo¹i gµ cã mÊy con ? Bµi 5( 2 ®): Cã mét h×nh vu«ng chu vi 20cm,mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng b»ng c¹nh h×nh vu«ng vµ cã chu vi 26 cm.T×m diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 §Ò 14 Bµi 1( 2 ®): TÝnh nhanh a. 720 x 3 – 20 x 3 b. 145 x 5 + 955 x 5 10
 11. Bµi 2( 2 ®): Cho tÝch sau : A x B c. NÕu thªm 1 ®¬n vÞ vµo thõa sè A th× tÝch t¨ng bao nhiªu? d. NÕu thªm 5 ®¬n vÞ vµo thõa sè B th× tÝch t¨ng bao nhiªu ? Bµi 3( 2 ®): Cã mét sè bi chia thµnh 8 tói, mçi tói ®­îc 14 viªn bi. Hái muèn chia sè bi ®ã thµnh mçi tói 4 bi th× chia ®­îc bao nhiªu tói? Bµi 4( 2 ®) : MÑ sinh con n¨m 24 tuæi. Khi tuæi mÑ gÊp 4 lÇn tuæi con th× mÑ bao nhiªu tuæi ? Con bao nhiªu tuæi ? Bµi 5( 2 ®): Cho h×nh ch÷ nhËt cã chu vi 48cm,chiÒu dµi h¬n chiÒu réng 6cm.T×m diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 15 Bµi 1( 2 ®): TÝnh nhanh a. 350 x 2 + 640 x 2 b. 125 x 5 – 25 x 5 Bµi 2( 2 ®): (4®). T×m y: a. y x 2 – 7 = 1003 b. 965 – (55 : y ) = 960 Bµi 3( 2 ®): Hång vµ Lan ®i mua vë, hai b¹n tr¶ chung sè tiÒn lµ 36 000 ®ång, biÕt Hång mua 7 quyÓn vë vµ tr¶ nhiÒu h¬n Lan 6000 ®ång. Hái Lan mua bao nhiªu quyÓn vë ? Bµi 4( 2 ®) : HiÖn nay tuæi anh gÊp 3 lÇn tuæi em. Hái khi tuæi em t¨ng gÊp ®«i th× lóc ®ã tuæi anh gÊp mÊy lÇn tuæi em ? Bµi 5( 2 ®) : Cho mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi 38cm,nÕu t¨ng chiÒu réng thªm 8cm vµ t¨ng chiÒu dµi thªm 3cm th× ®­îc mét h×nh vu«ng .T×m diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt. 11
 12. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 16 Bµi 1( 2 ®): TÝnh nhanh a. 201 x 7 + 799 x 7 b. 564 x 8 - 64 x 4 x 2 Bµi 2( 2 ®) (4®) .TÝnh gi¸ trÞ cña x trong biÓu thøc sau: a) 674 - (12 + x) = 427 b) 36 x (x - 9) = 900 Bµi 3( 2 ®): Mét héi nghÞ , ng­êi ta dù kiÕn bè trÝ chç ngåi ®ñ cho 128 ng­êi dù. Nh­ng thùc tÕ cã 160 ng­êi dù, nªn mçi d·y ghÕ ph¶i thªm 2 chç ngåi. Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu d·y ghÕ? Bµi 4( 2 ®) :Tuæi cña bè Mai, mÑ Mai vµ tuæi cña Mai céng l¹i lµ 70 tuæi. MÑ vµ Mai cã tÊt c¶ 35 tuæi. Bè h¬n Mai 30 tuæi. Hái tuæi cña mçi ng­êi? Bµi 5( 2 ®): Cho mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi gÊp 4 lÇn chiÒu réng vµ cã diÖn tÝch b»ng 196 cm2 .T×m chu vi h×nh ch÷ nhËt. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 17 Bµi 1(2 ®): TÝnh nhanh a. 286 x 9 + 714 x 3 x 3 b. 4 x 175 + 925 x 2 x 2 Bµi 2(2 ®) :T×m X a. 936 + 42 : x = 943 b. (45 – x ) x 37 = 1147 12
 13. Bµi 3( 2 ®): Mét ®oµn du kh¸ch cã 26 ng­êi ®ãn taxi, mçi xe ta xi chë ®­îc 4 ng­êi. Hái ®oµn du kh¸ch ph¶i ®ãn tÊt c¶ bao nhiªu chiÕc ta xi ? Bµi 4( 2 ®): Cã 10 qu¶ bãng gåm 4 lo¹i mµu: Xanh, ®á ,tÝm, vµng. BiÕt sè bãng xanh gÊp 6 lÇn sè bãng vµng, sè bãng vµng b»ng 1 sè bãng ®á. Hái mçi lo¹i cã bao nhiªu qu¶ bãng? 2 Bµi 5( 2 ®): T×m diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi gÊp ®«i chiÒu réng,biÕt r»ng nÕu t¨ng chiÒu dµi thªm 8cm th× diÖn tÝch sÏ t¨ng thªm 48cm2. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 18 Bµi 1( 2 ®): TÝnh nhanh a. 268 x 6 - 68 x 2 x 3 b. 8 0 x 5 + 5 x 2 x 10 Bµi 2 (2 ®): T×m X a. 938 + 42 : x = 945 b. (45 - x) x 3 = 114 1 Bµi 3 (2 ®): An hái B×nh “ b©y giê lµ mÊy giê” B×nh ®¸p : "Tõ giê ®Õn nöa ®ªm b»ng tõ lóc 5 b¾t ®Çu ngµy ®Õn b©y giê”. TÝnh xem b©y giê lµ mÊy giê? Bµi 4 (2 ®) : MÑ sinh con n¨m 28 tuæi. Khi tuæi mÑ gÊp 4 lÇn tuæi con th× mÑ bao nhiªu tuæi ? Con bao nhiªu tuæi ? Bµi 5 (2 ®): Cho mét h×nh ch÷ nhËt cã diÖn tÝch 486cm2.NÕu gi¶m chiÒu dµi xuèng 3 lÇn,gi¶m chiÒu réng xuèng 2 lÇn th× ®­îc mét h×nh vu«ng.T×m chu vi h×nh ch÷ nhËt. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 19 13
 14. Bµi 1 (2 ®): TÝnh nhanh a. 211 x 7 + 789 x 7 b. 562 x 8 - 62 x 4 x 2 Bµi 2( 2 ®):TÝnh gi¸ trÞ cña x trong biÓu thøc sau: a) 676 – ( 12 + x) = 429 b) 9 x ( x – 9 ) = 900 Bµi 3( 2 ®): Cã 4 thïng nh­ nhau ®ùng 224 lÝt dÇu.Hái cã 9 thïng nh­ vËy th× ®ùng ®­îc bao nhiªu lÝt dÇu? 1 Bµi 4( 2 ®): Lan cã 48 que tÝnh, Hång cã sè que tÝnh b»ng sè que tÝnh cña Lan.Hái hai b¹n cã 3 tÊtc¶ bao nhiªu que tÝnh ? Bµi 5( 2 ®): Hép thø nhÊt cã 12 bót ch×, hép thø hai cã sè bót ch× gÊp 3 lÇn hép thø nhÊt, hép thø ba cã sè bót ch× kÐm h¬n hép thø hai 2 lÇn. Hái hép thø ba nhiÒu h¬n hép thø nhÊt bao nhiªu bót ch× ? ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 20 Bµi 1( 2 ®): TÝnh nhanh a. 415 x 2 + 595 x2 b. 65 x 4 + 35 x 4 Bµi 2( 2 ®): T×m X a. ( x – 19) – 21 = 37 b. 75 – ( x + 8) = 15 14
 15. 1 Bµi 5( 2 ®): Dòng vµ Minh cã 63 viªn bi, biÕt sè bi cña Dòng b»ng tæng sè bi cña hai b¹n. Hái 4 mçi b¹n cã bao nhiªu viªn bi? Bµi 4( 2 ®): Cã 3 thïng dÇu, thïng thø nhÊt Ýt h¬n thïng thø hai 8 lÝt, thïng thø hai Ýt h¬n thïng thø ba 10 lÝt, biÕt thïng thø nhÊt cã 27 lÝt dÇu. Hái 3 thïng chøa tÊt c¶ bao nhiªu lÝt dÇu? Bµi 5( 2 ®): Cho h×nh ch÷ nhËt cã chu vi 52cm,chiÒu dµi h¬n chiÒu réng 6cm.T×m diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 21 Bµi 1 (2 ®): TÝnh nhanh a. 995 x 5 + 4 x 5 + 5 b. 295 x 3 - 95 x 3 Bµi 2 (2 ®): T×m X a. 1000+ 99 + X = 1000 + 1005 b. X x 3 = 2900 + 1 Bµi 3 (2 ®): Minh cã 24 quyÓn s¸ch, B×nh cã sè s¸ch gÊp 3 lÇn Minh. Hái B×nh ph¶i chuyÓn cho Minh bao nhiªu quyÓn s¸ch ®Ó cã sè s¸ch cña B×nh gÊp 2 lÇn sè s¸ch cña Minh? Bµi 4( 2 ®): Cho 3 ch÷ sè 4,0,6. H·y lËp tÊt c¶ c¸c sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau tõ c¸c ch÷ sè trªn Bµi 5( 2 ®): Hång hái Cóc: “ B©y giê lµ mÊy giê chiÒu?”. Cóc tr¶ lêi: Thêi gian tõ lóc 12 giê tr­a ®Õn b©y giê b»ng 1 thêi gian tõ b©y giê ®Õn hÕt ngµy (tøc 12 giê ®ªm h«m nay). Em h·y 3 xem b©y giê lµ mÊy giê? 15