Đề thi học kì 1 môn Toán Lớp 3 Sách Cánh diều - Đề 5

Câu 1: Lan có 20 nhãn vở, Hà có 5 nhãn vở. Số nhãn vở của Hà gấp số nhãn vở của Lan là:
A. 3 lần
B. 4 lần
C. 5 lần
D. 6 lần
Câu 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng.
a) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 4km 8dam = …. dam là:
A. 48
B. 408
C. 4008
D. 480
b) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 3kg = …. g là:
A. 3000
B. 1000
C. 300
D. 30
docx 4 trang Minh Huyền 15/01/2024 240
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 môn Toán Lớp 3 Sách Cánh diều - Đề 5", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_1_mon_toan_lop_3_sach_canh_dieu_de_5.docx

Nội dung text: Đề thi học kì 1 môn Toán Lớp 3 Sách Cánh diều - Đề 5

  1. PHẦN I. Trắc nghiệm. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng. Câu 1: Lan có 20 nhãn vở, Hà có 5 nhãn vở. Số nhãn vở của Hà gấp số nhãn vở của Lan là: A. 3 lần B. 4 lần C. 5 lần D. 6 lần Câu 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng. a) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 4km 8dam = . dam là: A. 48 B. 408 C. 4008 D. 480 b) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 3kg = . g là: A. 3000 B. 1000 C. 300 D. 30 Câu 3. Gấp số bé nhất có ba chữ số khác nhau lên 7 lần thì được: A. 777
  2. B. 714 C. 707 D. 700 Câu 4. Hùng có 35 viên bi. Hải có ít hơn Hùng 28 viên bi. Hỏi số bi của Hùng gấp mấy lần số bi của Hải? A. 4 lần B. 5 lần C. 6 lần D. 7 lần Câu 5. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng. Số góc vuông trong hình bên là: A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 Câu 6. Số 64 giảm đi mấy lần để được 8? A. 7 lần B. 6 lần
  3. C. 8 lần D. 9 lần PHẦN II. Trình bày bài giải các bài toán sau. Câu 7. Đặt tính rồi tính. 237 + 355 780 - 24 122 x 3 84 : 4 Câu 8. Tìm x. a) 36 : x = 4 b) x x 7 = 70 Câu 9. Bà Nam mang 225 quả cam đi bán. Bà đã bán được 1/3 số cam đó. Hỏi bà Nam còn lại bao nhiêu quả cam? Bài giải Bài 10: Lớp 3A trồng được 65 cây tràm. Lớp 3B trồng được số cây gấp đôi số cây của lớp 3A. Hỏi cả hai lớp trồng được bao nhiêu cây tràm? Tóm tắt Bài giải