Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 3 - Đề 7

1.Đọc , viết các số sau :
a)70 003:………………………………………………………..
b)89 109:……………………………………………………….
c)Tám mươi sáu nghìn không trăm hai mươi lăm:……………..
d)Chín mươi bảy nghìn không trăm mười:…………………….
2.Điền dấu <; >; = vào ô ̇
a) 56 789 ̇ 57 698 b) 100 000 ̇ 99 999
3.Viết tiếp vào chỗ chấm (…..)
a) 34 568; 34 569;………….;………….; 34 572;……………
b)99 995;…………..;…………….; 99 998;…………..;……………. 
pdf 2 trang Thùy Dung 31/01/2023 2160
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 3 - Đề 7", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_3_de_7.pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 3 - Đề 7

  1. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ TIẾNG VIỆT – TOÁN 3 MÔN TOÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II Đề 7 1.Đọc , viết các số sau : a)70 003: b)89 109: . c)Tám mươi sáu nghìn không trăm hai mươi lăm: d)Chín mươi bảy nghìn không trăm mười: . 2.Điền dấu ; = vào ô ̇ a) 56 789 ̇ 57 698 b) 100 000 ̇ 99 999 3.Viết tiếp vào chỗ chấm ( ) a) 34 568; 34 569; .; .; 34 572; b)99 995; ; .; 99 998; ; . 4.Tìm x: a)x + 285 = 2904 b)x – 45 = 5605 c)6000 – x = 2000 5.Cho hình H gồm hai hình chữ nhật A và B có kích thước như hình vẽ. Tính diện tích: a)Hình A b)Hình B c)Hình H
  2. Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng: a)A. diện tích hình A = 22cm2 B.diện tích hình A = 30cm2 b)A.diện tích hình B = 28cm2 B.diện tích hình B = 48cm2 c)A.diện tích hình H = 50cm2 B.diện tích hình H= 78cm2 6.Đội I trồng cây trong 3 ngày, mỗi ngày trồng được 1425 cây. Đội II trồng cây trong 4 ngày, mỗi ngày trồng được 1240 cây. Hỏi đội nào trồng được nhiều cây hơn Khoanh tròn vào chữ đặt trước cách tính có kết quả đúng: A.Vì 1425 > 1240, nên đội I trồng được nhiều cây hơn B.1425 x 3 = 4275 (cây); 1240 x 4 = 4960 (cây) Vì 4690 > 4275, nên đội II trồng được nhiều cây hơn