Bài kiểm tra học kì 1 Toán Lớp 3 - Đề 4 - Năm học 2021-2022

Câu 1. Số nào lớn nhất trong các số sau: 

A. 295                    B. 592                    C. 925                    D. 952

Câu 3. Có bao nhiêu góc không vuông? 

A. 4                        B. 5              C. 6              D. 7

Câu 4. 5hm + 7 m có kết quả là:

A. 57 m               B. 57 cm                  C. 507 m             D. 507 cm

docx 1 trang Thùy Dung 14/04/2023 2160
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra học kì 1 Toán Lớp 3 - Đề 4 - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbai_kiem_tra_hoc_ki_1_toan_lop_3_de_4_nam_hoc_2021_2022.docx

Nội dung text: Bài kiểm tra học kì 1 Toán Lớp 3 - Đề 4 - Năm học 2021-2022

  1. BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 3 Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng Câu 1. Số nào lớn nhất trong các số sau: A. 295 B. 592 C. 925 D. 952 Câu 2. Số liền sau của 489 là: A. 480 B. 488 C. 490 D. 500 Câu 3. Có bao nhiêu góc không vuông? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Câu 4. 5hm + 7 m có kết quả là: A. 57 m B. 57 cm C. 507 m D. 507 cm Câu 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S a. Phép chia cho 7 có số dư lớn nhất là 7. b. Tháng 2 một năm có 4 tuần và 1 ngày. Tháng 2 năm đó có 29 ngày. Phần 2. Tự luận (7 điểm) Bài 1 (2đ): Đặt tính rồi tính a. 492 + 359 b. 582 – 265 c. 114 x 8 d. 156 : 6 Bài 2 (3đ): Cửa hàng gạo có 232kg gạo. Cửa hàng đã bán đi 1/4 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Bài 3 (2đ): Tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với số lớn nhất có 1 chữ số thì được 108