Bài ôn tập cuối kì II môn Toán Lớp 3

PHẦN 1: Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu:

Bài 1: (0,25 đ) Số 54 175 đọc là: A. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy mươi nămB. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy mươi lăm
C. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy lăm Bài 2:(0,25 đ) Số liền sau của 78 409 là:

A. 78 408 B. 78 419 C. 78 410 D. 78 510

Bài 3:(0,25 đ) Một năm có bao nhiêu tháng?

A. 6 tháng B. 10 tháng C. 12 tháng D. 24 tháng

Bài 4:(0,25 đ) VI ; IV ; XI ; IX. Số nào lớn nhất?

A. IV B. VI C. IX D. XI

Bài 5. (0,5 đ) Tổng của số lớn nhất có ba chữ sô và số nhỏ nhất có ba chữ số là:

A. 1 100 B. 1 109 C. 1 099 D. 10 009

Bài 6: (0,5 đ) Thời gian từ 7 giờ đến 8 giờ kém 15 phút là:

A. 15 phút B. 30 phút C. 35 phút D. 45 phút

Bài 7:(0,5 đ) Đoạn thẳng MN dài 16cm. O là trung điểm của đoạn thẳng MN. Vậy đoạn MO dài là:

A. 32cm B. 16cm C. 8cm D. 6cm

pdf 6 trang Minh Huyền 12/01/2024 1100
Bạn đang xem tài liệu "Bài ôn tập cuối kì II môn Toán Lớp 3", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_on_tap_cuoi_ki_ii_mon_toan_lop_3.pdf

Nội dung text: Bài ôn tập cuối kì II môn Toán Lớp 3

  1. Họ và tên: Thứ ngày . tháng . năm Lớp: 3 BÀI ÔN TOÁN CUỐI KÌ II (Số 1) Thời gian: 40 phút PHẦN 1: Trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu: Bài 1: (0,25 đ) Số 54 175 đọc là: A. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy mươi năm B. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy mươi lăm C. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy lăm Bài 2:(0,25 đ) Số liền sau của 78 409 là: A. 78 408 B. 78 419 C. 78 410 D. 78 510 Bài 3:(0,25 đ) Một năm có bao nhiêu tháng? A. 6 tháng B. 10 tháng C. 12 tháng D. 24 tháng Bài 4:(0,25 đ) VI ; IV ; XI ; IX. Số nào lớn nhất? A. IV B. VI C. IX D. XI Bài 5. (0,5 đ) Tổng của số lớn nhất có ba chữ sô và số nhỏ nhất có ba chữ số là: A. 1 100 B. 1 109 C. 1 099 D. 10 009 Bài 6: (0,5 đ) Thời gian từ 7 giờ đến 8 giờ kém 15 phút là: A. 15 phút B. 30 phút C. 35 phút D. 45 phút Bài 7:(0,5 đ) Đoạn thẳng MN dài 16cm. O là trung điểm của đoạn thẳng MN. Vậy đoạn MO dài là: A. 32cm B. 16cm C. 8cm D. 6cm Bài 8: (0,5 đ) Chu vi hình vuông có cạnh dài 50cm là: A. 2dm B. 20cm C. 200dm D. 200cm Bài 9:(0,5 đ) X x 6 = 236 + 52. Giá trị của Xlà : Bài 10:(1 đ) Viết số thích hợp vào ô trống: 12 Thêm 8 Giảm 5 lần Tăng 9 lần Bớt 18
  2. Bài 11: (1đ) Bốn bạn Lan, Liên, Hoa, Hà có cân nặng theo thứ tự là 46kg, 35kg, 42kg, 34kg Dựa vào số liệu trên, điền chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm: a) Bạn Liên cân nặng . Bạn Hà cân nặng b) Bạn nặng nhất. Bạn nhẹ nhất và hai bạn này hơn kém nhau kg. Bài 12: (0,5 đ) Viết kết quả vào ô trống: Khối lớp ba đồng diễn thể dục. Nếu xếp hàng ngang thì được 10 hàng, mỗi hàng 9 em. Hỏi nếu xếp 6 hàng dọc thì mỗi hàng có bao nhiêu em? PHẦN II.Giải các bài tập sau: Bài 1.(1đ) Đặt tính rồi tính: 3 946 + 3 524 8 253 - 5 739 5 607 x 4 40 096 : 7 Bài 2. (1đ) Điền dấu thích hợp vào ô trống: giờ 12 phút 3kg 50g 3 500g 56m 8cm 5 608cm 4m 4 000mm . . Bài 3. (1,5đ) Một hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó? Bài giải Bài 4. (0,5đ) Em hãy kẻ thêm 2 đoạn thẳng vào hình chữ nhật sau để được 4 hình tam giác Họ và tên: Thứ ngày . tháng . năm Lớp: 3
  3. BÀI ÔN TOÁN CUỐI KÌ II ( Số 2) Thời gian: 40 phút PHẦN 1: Trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu: Bài 1: (0,5 đ) Số gồm 7 chục nghìn, 3 trăm, 5 đơn vị viết là: A. 7 035 B. 70 305 C. 70 315 D. 70 350 Bài 2:(0,5 đ) 1,5, 9, 13, , . Hai số tiếp theo của dãy là: A. 16, 19 B. 16, 20 C. 17, 21 D. 18, 22 Bài 3:(0,5 đ) Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau là A. 99 999 B. 98 978 C. 98 765 D. 98 674 Bài 4:(0,25 đ) Số dư trong phép chia 1 441 cho 7 là: A. 7 B. 6 C. 5 D. 4 Bài 5. (0,5 đ) 5km 15m = m A. 515 B. 5 015 C. 5 150 D. 50 015 Bài 6: (0,5 đ) Bố đi công tác từ ngày 25 tháng 3 đến hết ngày 8 tháng 4. Hỏi bố đi công tác trong bao nhiêu ngày? A. 16 ngày B. 15 ngày C. 14 ngày D. 13 ngày Bài 7:(0,5 đ) Một hình tròn có đường kính 20cm. Bán kính hình tròn đó là: A. 40 B. 40cm C. 10cm D. 20cm Bài 8: (0,5 đ) Giá trị của biểu thức 138 - 30 : 6 là: A. 133 B. 132 C. 48 D. 18 Bài 9:(1đ) Viết kết quả vào ô trống: a) Nam đi từ nhà lúc 7 giờ 10 phút. Nam đến trường lúc 8 giờ kém 25 phút. Hỏi Nam đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút? b) Cho đoạn thẳng MN, O là trung điểm của đoạn MN. Biết MO dài 14cm. Tính độ dài đoạn MN. Bài 10:(1đ) Bạn Mai được bố cho 50 000 đồng. Mai mua 3 quyển truyện, mỗi quyển 5 000 đồng, mua 1 bưu thiếp 15 000 đồng và 1 cái bút giá 5 000 đồng. Cô bán hàng phải trả lại cho Mai 2 tờ giấy bạc. Hỏi 2 tờ giấy bạc đó thuộc loại nào?
  4. A.2 tờ giấy bạc loại 10 000 đồng B.2 tờ giấy bạc loại 5 000 đồng C.1 tờ giấy bạc loại 5 000 đồng và 1 tờ giấy bạc loại 10 000 đồng D.1 tờ giấy bạc loại 5 000 đồng và 1 tờ giấy bạc loại 20 000 đồng PHẦN II.Giải các bài tập sau: Bài 1.(1đ) Đặt tính rồi tính: 54 785- 21 367 23 276 : 4 Bài 2. (1đ) TìmX: 18 607 + X = 6 023 x 6 X : 5 = 106 Bài 3. (1,5đ) Một hình chữ nhật có chiều dài 18cm, chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó? Bài giải Bài 4. (0,5đ) Có 3 que tăm, em xếp được những số La Mã nào? Vẽ hình minh họa: Họ và tên: Thứ ngày . tháng . năm Lớp: 3 BÀI ÔN TOÁN CUỐI KÌ II ( Số 3) Thời gian: 40 phút PHẦN 1: Trắc nghiệm
  5. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu: Bài 1: (0,5 đ) Số gồm 8 chục nghìn, 1 nghìn, 3 trăm, 5 đơn vị viết là: A. 80 135 B. 80 315 C. 81 305 D. 81 350 Bài 2:(0,5 đ) 1,8, 15, 22, , . Hai số tiếp theo của dãy là: A. 29, 36 B. 37, 59 C. 30, 45 D. 29, 37 Bài 3:(0,5 đ) Dòng nào được viết theo thứ tự từ lớn đến bé? A. IV, V, VI B. VIII, VI, IV C. XI, IX, XX D. VII, VIII, IX Bài 4:(0,25 đ) Số dư trong phép chia 1888 cho 9 là: A. 8 B. 7 C. 6 D. 5 Bài 5. (0,5 đ) 9km 6m = m A. 96 B. 960 C. 9 006 D. 9 060 Bài 6: (0,5 đ) 7kg 9g 7 099g – 99g. Dấu cần diền vào chỗ chấm là ? A. > B. < C. = D. không dấu nào Bài 7:(0,5 đ) Thứ hai tuần trước là ngày 24 tháng 3 thì thứ ba tuần này là ngày mấy, tháng mấy? A. ngày 30 tháng 3 B. ngày 31 tháng 3 C. ngày 1 tháng 4 D. ngày 2 tháng 4 Bài 8: (0,5 đ) Có 54 cái cốc như nhau được xếp đều vào 9 cái hộp. Hỏi có 4 536 cái cốc cùng loại đó thì xếp được vào bao nhiêu cái hộp như thế? A. 746 cái hộp B. 756 cái cốc C. 756 cái hộp D. 27 216 cái cốc Bài 9:(1đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: Số tròn trăm liền trước số 1 720 là 1 700. Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy cạnh nhân với cạnh. Hình tròn có bán kính là 12cm thì đường kính hình tròn đó là 24cm. Đoạn thẳng MN dài 16cm, O là trung điểm của đoạn MN, Vậy MO là 32cm. Bài 10:(1đ) Viết kết quả vào ô trống: a) của 60 phút là: b) Giá trị của biểu thức 229 + 1 267 x 3 là: PHẦN II.Giải các bài tập sau: Bài 1.(1đ) Đặt tính rồi tính:
  6. 54 695- 22 367 4 672 : 6 Bài 2. (0,5đ) Tìm y biết : y: 3 = 21 542 Bài 3. (2đ) Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng6cm, chiều dài gấp đôichiềurộng. Tính chu vi và diện tích tấm bìa hình chữ nhật đó? Bài giải Bài 4. (0,5đ) Điền dấu +; - ; = thích hợp vào ô trống: a) Cách 1: 3728 5 4 b) Cách 2: 37 28 5 4